Boos, Tobias, Daniele Ietri, and Eleonora Mastropietro. 2021. “Editorial”. Img Journal 3 (5):6-21. https://doi.org/10.6092/issn.2724-2463/14711.